NABIOTIC

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN

 

THÀNH PHẦN: Bao gồm hỗn hợp các vi khuẩn có lợi như Bacillus subtilis, Lactobacillus spp., Saccharomyces spp. và các enzyme tiêu hóa a - amylase, Protease.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm, cá, hấp thu khí NH3, làm sạch đáy ao. Khử nhanh khí độc NO2, H2S. Giảm bọt nước, nhớt nước, tạo màu nước đẹp và môi trường thuận lợi giúp tôm, cá tăng trưởng và phát triển tốt. Khống chế sự phát triển của tảo độc và giảm màu xanh của nước. Tăng hàm lượng oxy hòa tan, cân bằng hệ sinh thái ao nuôi. Sử dụng với liều như sau:
Hòa tan 1 kg với 10 lít nước rồi tạt đều khắp mặt ao, mở máy quạt nước cho thuốc tan đều vào nguồn nước.
+ Cải tạo ao trước khi thả tôm, cá: 1 kg / 4.000 m3 bề mặt ao.
+ Đối với cá 1 - 2 tháng tuổi hoặc tôm dưới 2 tháng tuổi: 1 - 2 kg / 15.000 m3 nước ao.
+ Đối với cá 2 - 4 tháng tuổi trở lên hoặc tôm 2 tháng tuổi trở lên: 2 - 4 kg / 15.000 m3 nước ao.